พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ
 
           1.   สร้างรากฐาน หรือ/พัฒนาให้เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
                โรงเรียน และเป็นพลโลก
           2.   ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา
           3.   สร้างรากฐาน หรือ/ปรับปรุง หรือ/พัฒนาอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมอุปกรณ์อำนวย
                ความสะดวกต่างๆ สื่อ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ
           4.   บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และยึดหลักแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าหมาย

             1.   ผู้เรียนเป็นคนดี  มีความรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก
             2.   ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่ดีและมีความสามารถในการบริหาร
                  จัดการและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
             3.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
                   เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
             4.   บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และยึดหลักแนว
                    ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง