งานพัสดุและสินทรัพย์
ราคากลางวัสดุสิ้นเปลือง (อ่าน 2) 16 พ.ค. 61
ประกาศ ราคากลางโดยกรมบัญชีกลาง (อ่าน 2) 15 เม.ย. 61
ราคากลาง สพฐ. (อ่าน 3) 21 มิ.ย. 61
ราคากลางมาตรฐานสำนักงบประมาณ (อ่าน 2) 14 ก.ค. 60
ราคากลางครุภัณฑ์ กรมบัญชีกลาง (อ่าน 2) 16 พ.ค. 61