การสมัครนักเรียน (ม.1 และ ม.4) ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 179) 31 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 333) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมมีสิทธิ์รายงานตัวต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบเปลี่ยนแผนการเรียน (อ่าน 584) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1046) 28 มี.ค. 66
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1020) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1592) 27 มี.ค. 66
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 602) 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 739) 22 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 397) 22 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 15) 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 233) 18 มี.ค. 66
แนวทางการยื่นขอรับการจัดสรรที่เรียนกรณีสอบคัดเลือกไม่ได้ หรือไม่มีที่เรียน ประจำปี 2566 (อ่าน 1765) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 463) 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 221) 14 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2478) 04 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1270) 04 มี.ค. 66