[รูปภาพ] พิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ประจำปี 2557

การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2558

ป้ายงานเกษียณ58

การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. สถานที่จัดเลี้ยงห้องมัทนะพาธา กรมการรักษาดินแดน

รายชื่อครูผู้เกษียณอายุราชการ

  1. นางสิริพร  ศักดา
  2. นายบัญหาญ  เชื้อสาย
  3. นางสว่างจิต  บุญนฤมิตร
  4. นายสมศักดิ์  จงประกิจพงศ์
  5. นางดารณี  บุณยะกาญจน
  6. นางธัญญพร  บ่อบางแก้ว
  7. นางวิมล  เล็กเจริญรุ่ง

[รูปภาพ] กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลฯ และวันแม่แห่งชาติ

« 1 ของ 3 »

[รูปภาพ] งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

« 1 ของ 2 »

[รูปภาพ] โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

« 1 ของ 2 »

[รูปภาพ] โครงการ สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

« 1 ของ 3 »

[รูปภาพ] พิธีมอบและประดับเข็ม ชส

« 1 ของ 2 »

[รูปภาพ] พิธีเปิดธรรมศึกษา

« 1 ของ 2 »