การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2558

ป้ายงานเกษียณ58

การจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2558 แก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 7 คน ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. สถานที่จัดเลี้ยงห้องมัทนะพาธา กรมการรักษาดินแดน

รายชื่อครูผู้เกษียณอายุราชการ

  1. นางสิริพร  ศักดา
  2. นายบัญหาญ  เชื้อสาย
  3. นางสว่างจิต  บุญนฤมิตร
  4. นายสมศักดิ์  จงประกิจพงศ์
  5. นางดารณี  บุณยะกาญจน
  6. นางธัญญพร  บ่อบางแก้ว
  7. นางวิมล  เล็กเจริญรุ่ง