[รูปภาพ] วันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ วันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2558