วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สากล

 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ
 2. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพและให้บริการแก่ชุมชน
 4. บริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. นำผลวิจัยไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

เป้าหมาย

 1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีศักยภาพเป็นพลโลก
 2. นำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างยั่งยืน
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมและพอเพียง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สามารถให้บริการแก่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

สุภาพบุรุษวิถีพุทธ

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เรียนรู้คู่คุณธรรม