นโยบาย

นโยบายโรงเรียนปีการศึกษา 2554-2557

  1. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเน้นคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
  3. ส่งเสริมกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีสุทรียภาพ มีจิตสาธารณะ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี
  4. ส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
  5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
  6. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
  7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  8. พัฒนาระบบเครือข่ายโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความพร้อมให้แก่โรงเรียน