ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารเรียนชั้นที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารเรียนชั้นที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารเรียนชั้นที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารเรียนชั้นที่ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..