ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลกิจกรรม RB Math with Covid-19 Drawing (อ่าน 858) 13 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4) (อ่าน 1456) 07 ม.ค. 65
ตารางเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2565) (อ่าน 33) 03 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน (อ่าน 306) 03 ม.ค. 65
เปิดเรียนอย่างปลอดภัย Safety First (อ่าน 313) 31 ธ.ค. 64
ความปลอดภัย (อ่าน 148) 31 ธ.ค. 64
ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 432) 30 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การรับทราบผลการเรียนระหว่างภาค : ปลายภาค ) (อ่าน 456) 25 ธ.ค. 64
ประกาศ แจ้งขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2) (อ่าน 240) 07 ธ.ค. 64
ประกาศ การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (24 - 30 ธันวาคม 2564) (อ่าน 405) 07 ธ.ค. 64
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 317) 27 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนธันวาคม) (อ่าน 475) 26 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 786) 05 พ.ย. 64
ประกาศขยายเวลาแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 302) 02 พ.ย. 64
กำหนดการรับเอกสารประกอบการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 392) 02 พ.ย. 64
กำหนดเวลาและแนวปฏิบัติการับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 476) 30 ต.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) (อ่าน 6) 29 ต.ค. 64
การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 363) 29 ต.ค. 64
ตารางเวลาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 462) 29 ต.ค. 64
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 816) 29 ต.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากมีกิจกรรมฉีดวัคซีน เข็ม 2 ให้นักเรียน (อ่าน 279) 29 ต.ค. 64
ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 664) 23 ต.ค. 64
บริเวณจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่เดินทางพานักเรียนมาฉีดวัคซีน (อ่าน 276) 07 ต.ค. 64
ตารางสอบแก้ตัวออนไลน์ (อ่าน 486) 04 ต.ค. 64
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 755) 23 ก.ย. 64
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษา O-Net ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (แบบสำรวจความสมัครใจ) (อ่าน 210) 21 ก.ย. 64
ประกาศกำหนดการรับทราบผลการเรียนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1027) 14 ก.ย. 64
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และกำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1) 13 ก.ย. 64
การโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึษา (อ่าน 374) 06 ก.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลลการสอนปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 664) 23 ส.ค. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 222) 18 ส.ค. 64
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 0) 15 ส.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 1083) 05 ส.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ฉบับ 2 สิงหาคม 2564 (อ่าน 182) 04 ส.ค. 64
การขอเอกสารทางการศึกษา (ปพ.1/ปพ.7)ช่องทางออนไลน์ (อ่าน 10) 20 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (อ่าน 243) 19 ก.ค. 64
โรงเรียนวัดราชบพิธ เรื่อง มาตรการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 308) 13 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 677) 06 ก.ค. 64
สถิติการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 382) 02 ก.ค. 64
ประกาศ เรื่อง นโยบายการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 581) 30 มิ.ย. 64