แนะแนว

นายจำรัส สำลีขาว

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นางสาวสุกัญญา พละศักดิ์

นางสาวจุลมาศ ศรีสินธุ์ชัย

นางสาวโสภา ชัยพันธ์ุพร

นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์