แนะแนว

นายจำรัส สำลีขาว
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวจุลมาศ ศรีสินธุ์ชัย
รองหัวหน้างานแนะแนว

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นางสาวสุกัญญา พละศักดิ์

นางสาวโสภา ชัยพันธ์ุพร