ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นางสาวสุกัญญา พละศักดิ์

นางสาวโสภา ชัยพันธ์ุพร

นายนรพนธ์ แรงผลสัมฤทธิ์

นายชายชาตรี บุมี