กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอรัญญา ผลทิพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติกุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง

นายพุฒินันท์ สมุทรเพรียว

นายจิรพงศ์ จิตสว่าง