กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายปัณณวัฒน์ สุรกีรติกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอรัญญา ผลทิพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอาณิต สมุทรเพรียว

นางสาวประทุมรัตน์ ประทุมทอง

นายจิรพงศ์ จิตสว่าง