กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดรุณี ภาษีภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิทธิกร พิณไทย

นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์

นายไวยวุฒิ ธนบัตร

นายธเนศ คงแย้ม