กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิทธิกร พิณไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประสงค์ สกุลบัวบาง

นางสาวดรุณี ภาษีภักดี

นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์