กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษมพงษ์ ดีเจริญไพบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัยวุฒิ สวัสดิ์ชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอิทธิกร พิณไทย

นายประสงค์ สกุลบัวบาง

นางสาวดรุณี ภาษีภักดี