ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดราชบพิธ
การรับสมัครนักเรียน (ม.1 และ ม.4) ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567
รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(รอบเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 06 เม.ย. 67
ปฏิทินและตารางเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 05 เม.ย. 67
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เรื่อง การจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2567 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 05 เม.ย. 67
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม) ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 02 เม.ย. 67
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ที่มีสิทธิ์มอบตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2567 30 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบเพิ่มเติม) 29 มี.ค. 67
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567 ที่มีสิทธิ์มอบตัวในวันที่ 30 มีนาคม 2567 29 มี.ค. 67
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 26 มี.ค. 67
ข่าวประชาสัมพันธ์
PISA -style online testing 2025 30 มี.ค. 67
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 23 ก.พ. 67
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการวัดและประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 22 ก.พ. 67
แผนส่งเสริมความปลอดภัย โรงเรียนวัดราชบพิธ 07 ก.พ. 67
เกียรติบัตรนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ RB OPEN HOUSE 2023 05 ก.พ. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณ 02 ก.พ. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณ 28 ม.ค. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) 26 ม.ค. 67
ภาพกิจกรรม
ชำระค่าบำรุงการศึกษา
แนวปฏิบัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 10 พ.ย. 66
แนวปฏิบัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 21 พ.ค. 66
คำแนะนำในการชำระเงินบำรุงการศึกษา 28 ต.ค. 65
ประกาศ แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงรักษาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 28 ต.ค. 65
แนวปฏิบัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
แนะนำขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 10 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และกำหนดการ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 27 ธ.ค. 64
แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และกำหนดการ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 13 ก.ย. 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 05 เม.ย. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างครูที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อทำการสอนประจำในโครงการห้องเรียนพิเศษ (MEP) ปีการศึกษา 2567 26 มี.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาอังกฤษ โครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (MEP) ปีการศึกษา 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1-6 ปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีคัดเลือก 15 มี.ค. 67
ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 มี.ค. 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้อง 133 จำนวน 45 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ก.พ. 67
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สําหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (ห้อง133) จำนวน 45 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 09 ก.พ. 67
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาและเจ้าหน้าที่สระว่ายน้ำ 05 ม.ค. 67
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด 18 มี.ค. 67
แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 08 มี.ค. 66
เเบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ 22 มี.ค. 65
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ 03 พ.ค. 61
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา 03 พ.ค. 61
งานพัสดุและสินทรัพย์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 14 มี.ค. 66
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 23 ม.ค. 65
บัญชีราคามาตรฐานและครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ 2564) 21 ธ.ค. 64
แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ.. (ล่าสุด) 01 ธ.ค. 63
รายการสินค้าที่ต้องจัดซื้อผ่านระบบ E- market 27 พ.ย. 61
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ 01 พ.ย. 61
ราคากลางวัสดุสำนักงาน 02 ต.ค. 61
ราคากลาง สพฐ. 21 มิ.ย. 61
งานหลักสูตร
ความแตกต่างระหว่างหลักสูตรของห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัดราชบพิธ 27 ธ.ค. 66
หลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงกระศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 27 ธ.ค. 66
เกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียน 27 ธ.ค. 66
โครงสร้างเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษา 27 ธ.ค. 66
หลักสูตร โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 22 มี.ค. 64
กลุ่มบริหารทั่วไป
ทดสอบ 05 เม.ย. 67
รายงานสรุปผลการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล ระดับต้น Eco school 29 มี.ค. 67
ประกาศ เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน ห้องเรียน และบริเวณ 28 ม.ค. 67
แบบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักลูกจ้างประจำ โรงเรียนวัดราชบพิธ 19 ต.ค. 66
แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปีการศึกษา 2566 15 พ.ค. 66
แนวทางเตรียมความพร้อมป้องกัน COVID-19 ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2566 15 พ.ค. 66
เอกสารความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้น 01 ธ.ค. 65
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 2565 12 ก.ย. 65
งานแนะแนว
การเข้าระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 07 ก.ย. 65
สภานักเรียน
ทำเนียบบริหารคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ทำเนียบบริหารครูที่ปรึกษาสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ทำเนียบบริหารสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
เครื่องแต่งกายนักเรียน
คำแนะนำในการตัดทรงผมก่อนเปิดภาคเรียน 10 พ.ค. 65
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดราชบพิธ 28 พ.ค. 64
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดราชบพิธ 28 พ.ค. 64
งานอนามัย
มาตรการป้องกันฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ของโรงเรียนวัดราชบพิธ
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2566 (3-5 มกราคม 2567)
6 วิธีป้องกันฝีดาษลิง
RB CARE FOR YOU
แผนเผชิญเหตุการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปีการศึกษา 2566
https://elibrary.rb.ac.th/
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิงก์น่าสนใจ