ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 19 กันยายน 2565 เริ่มเรียนนักศึกษาวิชาทหาร) (อ่าน 9) 14 ก.ย. 65
งานสุขเกษียณ มุทิตาคาราวะ 2565 (22 กันยายน 2565) (อ่าน 247) 14 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 417) 02 ก.ย. 65
แจ้งกำหนดการวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 247) 02 ก.ย. 65
แจ้งลดเวลาเรียน วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2565 (อ่าน 171) 23 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 173) 23 ส.ค. 65
แจ้งกำหนดการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 130) 23 ส.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชง ในโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 156) 19 ส.ค. 65
การรับทราบผลการเรียนระหว่างภาค 50 คะแนน ผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 1253) 26 ก.ค. 65
แจ้งการเลิกเรียนก่อนเวลาปกติ ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เนื่องในกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (อ่าน 401) 07 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง แจ้งหยุดเรียน On-site เป็นกรณีพิเศษ โดยโรงเรียนจัดสอนออนไลน์ (Online)ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 เพื่อทำการฆ่าเชื้อทั้งโรงเรียน (อ่าน 410) 04 ก.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 503) 04 ก.ค. 65
ประกาศแจ้ง เรื่อง ลดเวลาเรียนวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เหลือคาบเรียนละ 40 นาที (อ่าน 335) 24 มิ.ย. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 (ติด 0 ร มผ) ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 309) 21 มิ.ย. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2565) (อ่าน 12) 04 มิ.ย. 65
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 2565 ฉบับที่ 2 รูปแบบปกติ Onsite 100% (อ่าน 697) 01 มิ.ย. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (17 พ.ค. -17 มิ.ย.2565) (อ่าน 388) 19 พ.ค. 65
มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 17) 15 พ.ค. 65
แผนเผชิญเหตุ (อ่าน 15) 15 พ.ค. 65
มาตรการเปิดเรียนรูปแบบ onsite (อ่าน 9) 15 พ.ค. 65
บัญชีและคู่มือการใช้งานอีเมล์โรงเรียนวัดราชบพิธ สำหรับการเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 16) 13 พ.ค. 65
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2565) (อ่าน 9) 11 พ.ค. 65
ประกาศแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 716) 10 พ.ค. 65
แนะนำขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1443) 05 พ.ค. 65
แนวปฏิบัติชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 504) 05 พ.ค. 65
คู่มือการใช้โปรแกรม zoom สำหรับการปฐมนิเทศออนไลน์ (อ่าน 307) 04 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์รอบบ่ายของนักเรียนชั้นม.1 ห้อง 7 - 12 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 347) 02 พ.ค. 65
กำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์รอบเช้าของนักเรียนชั้นม.1 ห้อง 1 - 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 363) 02 พ.ค. 65
ไลน์กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 404) 28 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายห้องเรียน) (อ่าน 1180) 27 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รายห้องเรียน) (อ่าน 1332) 27 เม.ย. 65
การเตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 554) 26 เม.ย. 65
การเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 869) 26 เม.ย. 65
ไลน์กลุ่ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 498) 25 เม.ย. 65
ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ เรื่องขอเลื่อนการรับสมุดพก (ปพ.๖) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔,๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 950) 28 มี.ค. 65
ตารางสอบแก้ตัวออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2564 (อ่าน 955) 08 มี.ค. 65
ขยายการแก้ไขผลการเรียนนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ครั้ง 3) (อ่าน 573) 04 มี.ค. 65
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนวัดราชบพิธเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 183) 22 ก.พ. 65
รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา ตามตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 900) 17 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 8) (อ่าน 655) 13 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การวัดและประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 794) 09 ก.พ. 65
(O-NET) แนวทางการดำเนินการสอบและผังห้องสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับการเข้าสอบ O-NET 2564 (อ่าน 1220) 07 ก.พ. 65
(O-NET) คำชี้แจงสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับการเข้าสอบ O-NET 2564 (อ่าน 994) 06 ก.พ. 65
ขั้นตอนการเข้าตรวจ ATK (อ่าน 1368) 05 ก.พ. 65
( O-NET) ประกาศเลขที่นั่งสอบและห้องสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ศูนย์สอบโรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 1395) 05 ก.พ. 65
แนวปฏิบัติในการมาเรียนที่โรงเรียน ตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 543) 03 ก.พ. 65
ข้อมูลการสำรวจรูปแบบการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ตามระดับชั้น (อ่าน 605) 03 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 7) (อ่าน 1033) 01 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ มาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 72) 01 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ของสถานศึกษา (อ่าน 68) 01 ก.พ. 65