กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเศรณี กิจจาทร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายชูศักดิ์ สิงห์อุดร

นายสมถวิล ผาเจริญ

นายสรวัชร์ รอดเครือมิตร

นายกิตติธัช อินทวารี

นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์

นายสุวิช สิริอรุณธรรม

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นางสาวพีรัสรา มามาก

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์