กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพิพัฒน์พงษ์ ดำมาก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมนตรี มีชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัตนา ลิ้มศรีวาณิชยกร

นางสาวพีรัสรา มามาก

นางสาวดลฤทัย แสงแห่งธรรม

นางสาวอาจารี เทศนาบุญ

นางสาววรงค์พร อึงไพเราะ

นางสาวพรสุดา พูนสถาพรตระกูล

นางปัทมา รักษาควร

นางสาวรัชนัน สุยโพธิ์น้อย

นางสาวธนิกานต์ ธนะนู

นางสาวสุกัญญา แซ่อึ้ง

นางสาววราภรณ์ อุดมศักดิ์

นายพูนสวัสดิ์ เอกคณะสิงห์

นางสาวจิตติมน หมั่นบำรุง

นายกล้า เกิดทองเล็ก