หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. ห้องเรียนทั่วไป
2. ห้องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์
3. ห้องเรียน  Mini Eniglish Program (MEP)  ( vdo แนะนำ)