กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปัญญา เกล้ากระโทก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวญาณี เพชรแอน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวสุนิษา คชายุทธ

นายฮาสัน เอ็มดู

นางสาวบงกช สนธิเกษตริน

นายพิฑูร กิจประเสริฐ

นายรัฐพงศ์ ทองแก้ว