วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นคนที่สมบูรณ์ บนพื้นฐานของความเป็นไทย สู่สากล


อัตลักษณ์ของผู้เรียน
 
สุภาพบุรุษวิถีพุทธ
                               
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 
เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม