คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจริยา บัวสำเริง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกุลปรียา ไพศาลเรืองรุ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีหญิงภัคธินันท์ พรโชติชัยกิตติ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกฤศณัฎฐ์ คล้ายขำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ
ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวญาณี เพชรแอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอรณี อิ่มพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวพีรัสรา มามาก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายคุณากร ภูลับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป