คณะผู้บริหาร

นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางปณิดา วรรณบุตร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารการเงิน สินทรัพย์ และบุคคล

นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางพัชรีพรรณ ขันธ์จำเนียร
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภาสดา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ