ลูกจ้างประจำ

นายสุรพล กำลังเหลือ
พนักงานขับรถ

นายสังคม จินดาธรรม
นักการภารโรง

นายจิระกิตติ์ บุญบุตร
นักการภารโรง

นางสาวเสาวลักษณ์ โตพฤกษา
นักการภารโรง

นายชาญ ศรีสุข
นักการภารโรง

นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น
นักการภารโรง

นายชวลิต ม่วงทิพย์
พนักงานขับรถ