ลูกจ้างประจำ

นายสังคม จินดาธรรม
นักการภารโรง

นายจิระกิตติ์ บุญบุตร
นักการภารโรง

นางสาวเสาวลักษณ์ โตพฤกษา
นักการภารโรง

นายชาญ ศรีสุข
นักการภารโรง

นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น
นักการภารโรง