ลูกจ้างประจำ

นายเจียมศักดิ์ ทองยุ้น
นักการภารโรง

นายสุรพล กำลังเหลือ
พนักงานขับรถ

นายจิระกิตติ์ บุญบุตร
นักการภารโรง

นายชาญ ศรีสุข
นักการภารโรง

นายสังคม จินดาธรรม
นักการภารโรง

นางสาวเสาวลักษณ์ โตพฤกษา
นักการภารโรง