กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปุณยิศา ศิริชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล เจนรชต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุวดี กิจสัมฤทธิ์สิน

นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์

นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ

นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ

นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

นางสาวธัญญ์ณัชกร สิริโรจนานันท์

นายทศพร ส่งศรี

นางสาวโชติกา สวาศรี

นางสาวชมพูนุช พุทธรักษ์

นางสาวพรชนก เหลืองไตรรัตน์

นายณัฐวิทย์ ทองสมัครพันธ์

นางสาววิสสุตา สงวนรัมย์

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

นายมงคล ธีรธาดาพงศ์

Mr. Henry Chukwugbo