กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ เจนพนัส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษณี พรไชยา

นางสาวผ่องศรี กลิ่นศรีราช

นางวาณี หมื่นณรงค์

นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์

นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ

นางสาวปุณนิศา ศิริชัย

นางสาวธัญญ์ณัชกร สิริโรจนานันท์

นายณัฐพล เจนรชต

นางสาวศิริพร รุ่งกิจการ

นางสาวบุศรา จิตดี

นางสาวสุนิสา โภคา

นางสาวสุชาดา สายแก้ว

Ms. Guo Mengna

Mr. James Robert

Miss Nicolette Marais