กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ เจนพนัส

นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์

นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

นางสาวปุณนิศา ศิริชัย

นางสาวธัญญ์ณัชกร สิริโรจนานันท์

นายณัฐพล เจนรชต

นายทศพร ส่งศรี

นางสาวโชติกา สวาศรี

นางสาวชมพูนุช พุทธรักษ์

นางสาวพรชนก เหลืองไตรรัตน์

นางสุวดี กิจสัมฤทธิ์สิน

นายมงคล ธีรธาดาพงศ์

นายณัฐวิทย์ ทองสมัครพัน

นางสาวสุกฤตา แก้วเมือง

นางสาววิสสุดา สงวนรัมย์

Mr. Henry Chukwugbo