กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลักษมี ตั้งศิริธงชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปุณนิศา ศิริชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายณัฐพล เจนรชต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ เจนพนัส

นางสาวณัฐชนา ไชยพงศ์

นางสาวพิชญ์ภรณ์ เกื้ออรุณ

นายแสงตะวัน รัตนเสรีประเสริฐ

นางสาวธัญญ์ณัชกร สิริโรจนานันท์

นางสาวขวัญฤทัย พอใจ

นายทศพร ส่งศรี

นางสาวพรชนก เหลืองไตรรัตน์

นางสาวสุวดี กิจสัมฤทธิ์สิน

นางสาวโชติกา สวาศรี

นางสาวชมพูนุช พุทธรักษ์

นายณัฐวิทย์ ทองสมัครพันธ์

นางสาววิสสุตา สงวนรัมย์

นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

นายมงคล ธีรธาดาพงศ์

Mr. Henry Chukwugbo