กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนีรนุช อุดมโคตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธนพล แซ่คู
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริกาญจน์ ศิริพานิช

นายอนุสรณ์ กะดามัน

นางสาววรุณยุพา วิมลรัชดาภรณ์

นางสาวพิมพ์เพชร แพทยานนท์

นางสาวนัชชา ไวยศิลป์

ว่าที่ ร.ต.ธัชชัย ขจรนันทชัย

นางสาวกวิตา ฉัตรวัฒนาชัย

นายขวัญชัย มีทรัพย์