กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนงนุช สุวรรณกนิษฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปิ่นวดี ถ้ำทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนีรนุช อุดมโคตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวรรณี โสประดิษฐ์

นางสาวสิริกาญจน์ ศิริพานิช

นายธนพล แซ่คู

นางสาวกวิตา ฉัตรวัฒนาชัย

นางสาววรุณยุพา วิมลรัชดาภรณ์