กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายรัฐวิทย์ จันทร์ยงค์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปฏิพร ชมชิด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา

นางสาวสุวนี ลลิตเลิศล้ำ

นางสาวสุดี คมประพันธ์

นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์

นายวิทยา โยแสน

นายอนวัช ไข่ขาว

นายธนศักดิ์ มูลวัลย์

นายวชิรวิทย์ แสงศรี

นางสาววิลาสินี ศรีชมภู

นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า

นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์

นายคุณากร ภูลับ

นายภัทรพล เทพังเทียม

นางอัจฉรา กสิกุลอวตาร

นายวีรภัทร กองบุญ

นางขวัญจันทร์ เกล้ากระโทก

นางสาวอาลิญาณ์ ชิณโพธิ์คัง