กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐรงค์ เมี้ยนทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสิริรัตน์ มาลากุล ณ อยุธยา

นายสุชาติ ปานฉิม

นางสาวสุดี คมประพันธ์

นางสาวจันทร์แสง ประเสริฐศรี

นายวิทยา โยแสน

นางสาวณัฐธิดา รื่นพานิช

นายอนวัช ไข่ขาว

นายธนศักดิ์ มูลวัลย์

นายภาณุพงค์ ทรงเผ่า

นางสาวทัณฑิกา สุดแสงจันทร์

นายคุณากร ภูลับ

นายวชิรวิทย์ แสงศรี

นายภัทรพล เทพังเทียม

นางสาวสุธาทิพย์ ทิมแก้ว