งานบุคลากร
เเบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ (อ่าน 294) 22 มี.ค. 65
แบบฟอร์มใบลา (อ่าน 555) 02 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาตลงนามปฎิบัติราชการ (กรณีลืมลงนาม) (อ่าน 452) 02 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 561) 02 ธ.ค. 64
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (อ่าน 68) 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 125) 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC (อ่าน 1614) 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน 2903) 03 พ.ค. 61
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา (อ่าน 231) 03 พ.ค. 61
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อ่าน 2229) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบเกี่ยวกับ id plan (อ่าน 198) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนว (อ่าน 209) 03 พ.ค. 61