งานบุคลากร
เเบบฟอร์มขอทำบัตรข้าราชการ (อ่าน 840) 22 มี.ค. 65
แบบฟอร์มใบลา (อ่าน 1144) 02 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาตลงนามปฎิบัติราชการ (กรณีลืมลงนาม) (อ่าน 866) 02 ธ.ค. 64
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด (อ่าน 1342) 02 ธ.ค. 64
หลักเกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (อ่าน 87) 13 พ.ค. 63
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 146) 13 พ.ค. 63
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมง PLC (อ่าน 2129) 13 พ.ค. 63
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ (อ่าน 3330) 03 พ.ค. 61
แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษา (อ่าน 236) 03 พ.ค. 61
เอกสารหลักฐานใช้ประกอบการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (อ่าน 2510) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบเกี่ยวกับ id plan (อ่าน 206) 03 พ.ค. 61
เอกสารประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนว (อ่าน 219) 03 พ.ค. 61