ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
>ปกวิจัย 2565 70
>ปก SAR 2565 57
>ปกวิจัย 2564 55211
>ปกรายงานความสำเร็จ 2564 55429
>ปกรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 2564 55428
>ปกแผนการจัดการเรียนรู้ กสร. 2564 146944
>ปกหน้า - หลัง แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR 146563
>ปก ID PLAN 2563 146821
>แฟ้มสะสมผลงาน 146639
>ปกแฟ้มคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 146540
>หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 146756
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 146755
>แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 146402
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 146504
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
>หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแบบ วฐ.๑ - วฐ.๓ 146638
>หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 146711
>มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 146538
กิจกรรมชุมนุม
>แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 146488
>ปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 146535