ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม
>ปกวิจัย 2565 153
>ปก SAR 2565 84
>ปกวิจัย 2564 55239
>ปกรายงานความสำเร็จ 2564 55453
>ปกรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 2564 55435
>ปกแผนการจัดการเรียนรู้ กสร. 2564 146971
>ปกหน้า - หลัง แบบรายงานการประเมินตนเอง SAR 146568
>ปก ID PLAN 2563 146823
>แฟ้มสะสมผลงาน 146657
>ปกแฟ้มคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ 146549
>หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ 146774
การขออนุญาตไปต่างประเทศ
เอกสารประกอบการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 146770
>แนวทางการปฏิบัติการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 146414
แบบฟอร์มการขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 146518
การมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
>หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมแบบ วฐ.๑ - วฐ.๓ 146647
>หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 146720
>มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 146541
กิจกรรมชุมนุม
>แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 146495
>ปกแบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561 146538