งานวัดผลและประเมินผล
ตารางสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 11) 16 ก.พ. 66
ตารางสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 34) 16 ก.พ. 66
แจ้งสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 10) 16 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 18) 13 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบปลายภาค ม ต้น ภาคเรียนที่ 2/2665 (อ่าน 16) 13 ก.พ. 66
หมายเลขห้องสอบกลุางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 20) 08 ธ.ค. 65
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 21) 08 ธ.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 24) 08 ธ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับทราบผลการเรียนระหว่างภาค : ปลายภาค (อ่าน 79) 25 ธ.ค. 64
ประกาศการวัดปละประเมินผลกลางภาค 2/2564 (อ่าน 66) 07 ธ.ค. 64
ประกาศขยายซ่อมแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 (อ่าน 71) 07 ธ.ค. 64
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 497) 26 พ.ย. 64
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (อ่าน 493) 05 ส.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน SGS สำหรับครูประจำวิชา (อ่าน 50) 24 ก.ค. 64
คู่มือการจัดเล่มทำปพ.5 (อ่าน 123) 24 ก.ค. 64
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน 2/2563 (อ่าน 484) 04 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 449) 04 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียน 2/2563 (อ่าน 432) 04 มี.ค. 64
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 508) 04 มี.ค. 64
กำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาคเรียน 1/2563 (อ่าน 537) 28 ต.ค. 63
หมายเลขห้องสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 544) 12 ต.ค. 63
หมายเลขห้องสอบปลายภาค มัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 522) 12 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 559) 12 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 609) 12 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 558) 12 ต.ค. 63
ขอเชิญประชุมโครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563 ฉบับเปลี่ยนแปลงวันที่ (อ่าน 539) 09 ก.ย. 63
ขอเชิญประชุมโครงการสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน 1/2563 (อ่าน 635) 08 ก.ย. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (อ่าน 618) 09 มี.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภททั่วไป (อ่าน 652) 09 มี.ค. 63
แจ้งขยายเวลาเรียนซ้ำรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 983) 18 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม 1, 2. 4, 5, 6 (อ่าน 1296) 18 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังสอบปลายภาค 2/2562 ระดับชั้น ม 3 (อ่าน 1051) 18 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1719) 06 ก.พ. 63
ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1500) 06 ก.พ. 63
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 891) 06 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 1134) 06 ก.พ. 63
แจ้งกำหนดการสอบแบบทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (อ่าน 628) 29 ม.ค. 63
ขอเชิญประชุม โครงการ สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 766) 18 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1734) 04 ธ.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 1915) 03 ธ.ค. 62
หมายเลขห้องสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 944) 03 ธ.ค. 62
แจ้งกำหนดการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 1032) 03 ธ.ค. 62
แจ้งกำหนดการนัดหมายหลังการสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 653) 23 ก.ย. 62
แจ้งการวัดและประเมินผลวรรณกรรมและะวรรณคดี ม 1-6 (อ่าน 752) 12 ก.ย. 62
แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 772) 02 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 915) 02 ก.ย. 62
หมายเลขห้องสอบ ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 666) 02 ก.ย. 62
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 854) 02 ก.ย. 62
ขอเชิญประชุม โครงการ "สื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน" ภาค 1/2562 (อ่าน 755) 15 ก.ค. 62
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 943) 03 ก.ค. 62