งานประกันคุณภาพ
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 312) 14 ส.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1190) 28 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1052) 04 มี.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 494) 05 ก.ค. 62
มาตรฐานโรงเรียนวัดราชบพิธปี 2561 (อ่าน 1329) 26 พ.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2560 (อ่าน 287) 04 ก.ย. 61
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนวัดราชบพิธ 2559 (อ่าน 519) 26 มี.ค. 61