งานพัสดุและสินทรัพย์
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 (อ่าน 261) 14 มี.ค. 66
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 (อ่าน 1625) 23 ม.ค. 65
บัญชีราคามาตรฐานและครุภัณฑ์ (สำนักงบประมาณ 2564) (อ่าน 1285) 21 ธ.ค. 64
แบบบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ.. (ล่าสุด) (อ่าน 1848) 01 ธ.ค. 63
รายการสินค้าที่ต้องจัดซื้อผ่านระบบ E- market (อ่าน 3141) 27 พ.ย. 61
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างครูชาวต่างชาติ (อ่าน 3112) 01 พ.ย. 61
ราคากลางวัสดุสำนักงาน (อ่าน 282) 02 ต.ค. 61
ราคากลาง สพฐ. (อ่าน 2865) 21 มิ.ย. 61
ราคากลางวัสดุสิ้นเปลือง (อ่าน 3459) 16 พ.ค. 61
ประกาศ ราคากลางโดยกรมบัญชีกลาง (อ่าน 123) 15 เม.ย. 61
ราคากลางมาตรฐานสำนักงบประมาณ (อ่าน 135) 14 ก.ค. 60