ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดราชบพิธ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2428 เดิมตั้งอยู่ในบริเวณเขตพุทธาวาสวัดราชบพิธ โดยมีเจ้าอาวาสวัดราชบพิธเป็นองค์อุปถัมภ์ ต่อมาโรงเรียนวัดราชบพิธ ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ มีครูและผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) องค์อุปถัมภ์โรงเรียน
ในขณะนั้น ทรงมีพระประสงค์ที่จะขยับขยายโรงเรียนให้กว้างขวางขึ้น พระองค์จึงทรงขอบิณฑบาตที่ดินราชพัสดุ บริเวณสวนเจ้าเชตุ
ถนนสนามไชย เพื่อก่อสร้างเป็น โรงเรียนวัดราชบพิธแห่งใหม่

ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชบพิธแห่งเดิม ในเขตพุทธาวาส จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และโรงเรียนวัดราชบพิธแห่งใหม่ บริเวณสวนเจ้าเชตุ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนวัดราชบพิธ เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3 ถ.สนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีระกาสัปตศก จุลศักราช 1247 ตรงกับรัตนโกสิทร์ศก 104 หรือปีพุทธศักราช 2428 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับเป็นโรงเรียนมัธยมชายล้วน (โรงเรียนชายล้วน) ที่มีความเป็นมายาวนานแห่งหนึ่งของประเทศไทย คำว่า ราชบพิธ หมายถึง กษัตริย์ทรงสถาปนาขึ้น อันเป็นนามพระราชทานของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว