การสมัครคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 461) 19 มี.ค. 66
ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 411) 19 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 604) 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1167) 18 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 319) 18 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) (อ่าน 651) 16 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1020) 10 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 754) 10 มี.ค. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 551) 10 มี.ค. 66
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม. 1 และม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1157) 10 มี.ค. 66
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1758) 10 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 725) 06 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 855) 06 มี.ค. 66
การเตรียมเอกสารมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 10 มีนาคม 2566) (อ่าน 426) 06 มี.ค. 66
ขั้นตอนการกรอกใบมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 606) 06 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 932) 06 มี.ค. 66
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 815) 26 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1115) 23 ก.พ. 66
สรุปจำนวนผู้สมัคร ม.1 ,ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1588) 17 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1181) 09 ก.พ. 66
ระเบียบการรับสมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 719) 09 ก.พ. 66
แบบฟอร์มยื่นใบสมัคร ประเภทห้องเรียนพิเศษเข้าศึกษาต่อโรงเรียนวัดราชบพิธ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 666) 09 ก.พ. 66
เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร MEP Mini English Program โรงเรียนวัดราชบพิธ (อ่าน 569) 07 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการนักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 700) 03 ก.พ. 66
ปฏิทินรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 697) 03 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 344) 03 ก.พ. 66
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 464) 03 ก.พ. 66